Ledenpagina

Verzekering instrumenten

Dit document beschrijft de huidige stand van zaken m.b.t. de verzekering van de instrumenten. Hierin staat wat je moet weten als lid van de vereniging.

De penningmeester zorgt dat dit document up-to-date blijft en dat het op de ledensite te vinden is.

 

Verzekering door Harmonie Kaatsheuvel

 

Het huidige beleid van Harmonie Kaatsheuvel houdt in, dat instrumenten voldoende verzekerd moeten zijn tijdens opslag en alle activiteiten die door de vereniging worden uitgevoerd.

Dit geldt zowel voor de instrumenten die eigendom zijn van Harmonie Kaatsheuvel als voor die privé-eigendom zijn.

Daarvoor is een instrumentenverzekering afgesloten bij Aon (alliantie met KNMO).

 

Dat betekent dat ook schades zijn verzekerd die niet door je eigen inboedelverzekering, Kost­baarheden Buitenshuis-verzekering, WA-verzekering of reisverzekering worden gedekt (zie verderop).

 

De Instrumenten Commissie (IC) zorgt ervoor dat van alle instrumenten een waarde wordt vast­gesteld waarvoor die verzekerd moet worden. Van nieuw aangekochte instrumenten wordt de eerste vijf jaar de aankoopwaarde aangehouden en daarna een waarde waarvoor in de reguliere handel een qua restkwaliteit vergelijkbaar instrument kan worden aangeschaft.

Bij privé-instrumenten wordt daarover overlegd met de eigenaar.

In sommige gevallen is geen verzekering via de vereniging nodig.

Elk jaar wordt de waarde opnieuw beoordeeld.

 

De verzekeraar vergoedt schade tot maximaal dat verzekerde bedrag.

Belangrijk:

 • het kan gebeuren dat de verzekeraar een bewijs van de waarde wil hebben.

Bewaar dus altijd (een kopie van) de aankoopfactuur.

 

 

 

Eigenschappen van de verzekering

 

Verzekerd gebied

De verzekering is van kracht in de hele wereld

Belangrijk:

 • in de hele wereld betekent dus thuis, onderweg, tijdens de repetitie, bij Het Klavier in opslag, tijdens optredens, op reis in de bus, op concours, in een hotel, op vakantie, etc.

 

Verzekerde gebeurtenissen

De verzekering dekt de schade onverschillig hoe ontstaan.

Belangrijk:

 • elk schade is dus verzekerd; ook het thuis van de tafel stoten of er in Het Klavier over struikelen. Ook bij vermissing, zoekraken en diefstal.
 • bij diefstal/vermissing uit een voertuig is er alleen vergoeding ingeval van braak, maar niet als dat bij een evenement is.

 

Zorg altijd voor je instrument alsof dat niet is verzekerd!

Als er regelmatig een schade wordt gemeld bij een verzekering, kan dat er toe leiden, dat de verzekeraar de verzekering beëindigd.

Wees dus altijd oplettend en voorzichtig.

Laat je instrument niet zichtbaar in een auto liggen.

Hou zelf altijd voldoende zicht op je instrument als je in een openbaar toegankelijke ruimte bent.

 

Niet verzekerde schade (buiten molest, aardbeving, overstroming, …)

Schade als gevolg van opzet

Schade uit normaal gebruik

Zoals vlekken, schrammen, barsten, deukjes, kapotte rieten en kleppen.

Schade aan trommelvellen alleen

Schade tijdens reiniging, onderhoud en reparatie

Schade uit geleidelijk werkende invloed

Zoals schimmels, houtworm.

Schade aan een electrisch aangedreven instrument als gevolg van een electrisch probleem

 

Procedures bij schade, diefstal en verlies

 

 • Doe in geval van verlies of diefstal van een instrument direct aangifte bij de politie, of als dat niet mogelijk is, bij andere daarvoor in aanmerking komende instanties of personen zoals luchthaven­autoriteiten, een conducteur, een stationschef, een scheepskapitein, een hotelhouder of een reis­leider, zodat daarvan origineel schriftelijk bewijs aan de verzekeraar kan worden overlegd.
 • Als je schade aan je instrument hebt, stel dan zo snel mogelijk een schriftelijke verklaring op van hoe het is gebeurd en neem contact op met de IC (Raymond van Overbeek of Theo Nota). De IC zorgt voor een offerte voor de reparatie of vervanging, en meldt de schade bij de verzekeraar en de penning­meester. De penningmeester volgt de afwikkeling van de claim. Als bij een privé-instrument uiteindelijk de schade niet wordt vergoed, bepaalt de IC of de schade volledig door jou moet worden betaald (bij te verwijten gedrag) of dat de Harmonie bijdraagt in de kosten.

 

Procedures IC en Bestuur

 

 • De IC houdt gedurende het jaar zicht op wijzigingen in de te verzekeren waarde, nieuwe en vervallen instrumenten en tijdelijke vervanging en meldt dat bij de penningmeester.
 • De penningmeester verzorgt de contacten met de verzekeraar v.w.b. de lijst met verzekerde instrumenten, de wijzigingen daarin gedurende het jaar en de financiële afwikkeling.
 • Als tijdens optredens instrumenten in een ruimte worden achtergelaten, moet het Bestuur er voor zorgen dat die ruimte wordt afgesloten of dat er iemand toezicht houdt.

 

Andere verzekeringen

 

In het algemeen geldt:

 • Inboedelverzekering

Gehuurde of geleende goederen zijn niet altijd meeverzekerd en soms ook tot een maximumbedrag. De verzekering geldt alleen voor goederen binnen de woning. Geen vergoeding bij schade door vallen of omstoten en bij diefstal zonder braak.

Als er al vergoeding van schade is dan meestal:

 • Eigen instrument: nieuwwaarde (maar op dagwaarde als de waarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde) met een maximumbedrag.
 • Harmonie-instrument: dagwaarde
 • “Kostbaarheden Buitenshuis”-verzekering

Gehuurde of geleende goederen zijn niet verzekerd (dat geldt dus voor instrumenten van de vereniging)

 • WA-verzeke­ring

Hier gaat het dan over schade aan het instrument van iemand anders. Gehuurde of geleende goederen zijn niet verzekerd (dat geldt dus voor instrumenten van de vereniging)

 • Reisverzekering

Er geldt altijd een maximumbedrag voor bagage en daar kan dan ook een maximum­bedrag voor een muziekinstrument gesteld zijn (en dat is soms wel erg laag!). Er kan ook een eigen risicobedrag zijn. Soms kun je binnen de reisverzekering nog extra verzekeren.

Geldig in de hele wereld.

In Nederland alleen bij een reis met minimaal één overnachting of tenminste 24 uur en niet naar eigen recreatieobject of familie of vrienden. Ook niet bij een reis op Nederlands grondgebied als deel van buitenlandse reis.